logo 

 

 

 

Etiske grundregler ved brug af 4MAT profilanalyser

 

Udøvelse og etik

4MAT profilanalyserne må benyttes af personer, der har bestået en 4MAT Master uddannelse og har dokumentation herfor. Hvis 4MAT Masteren ønsker at bruge profilanalyserne som grundlag for personlige udviklingssamtaler, skal 4MAT Masteren endvidere opfylde et krav om grundlæggende personlige kompetencer i forhold til at udbyde og gennemføre individuelle udviklingssamtaler.

 

Grundlæggende kompetencer

Det er alene 4MAT Masterens eget ansvar at imødekomme disse personlige kompetencer i forhold til på en etisk forsvarlig måde, at kunne gennemføre individuelle udviklingssamtaler. 4MAT Group Danmark er med 4MAT Mastering Training Design uddannelsen alene ansvarlig for at indføre brugeren konkret i 4MATs profilværktøjer som de relatere sig i en almindelig 4MAT undervisningssituation, men det er alene 4MAT Masterens eget ansvar at sikre de personlige kompetencer i forhold til at varetage konkret udviklingsarbejde på et individuelt plan.

 

 

Den etiske grundholdning

 

1. 4MAT profilernes intention er at afdække nogle grundlæggende præferencer hos mennesker, (som kan have indflydelse på mange af dagliglivets situationer og sammenhænge), ikke at måle specifikke evner, færdigheder eller adfærdstræk.

 

2. 4MAT profiler er et værktøj designet til indsigt, forståelse og udvikling - ikke til at sortere mennesker i forhold til eksempelvis specifikke jobkrav. 4MAT må derfor IKKE bruges specifikt til rekruttering eller anden form for konkret udvælgelse.

 

3. Som det gælder for ethvert selvrapporterende instrument, afhænger resultatet af profilanalysen af personens selvindsigt, den øjeblikkelige livssituation og den sammenhæng, hvori personen ser sig selv ved besvarelsen af spørgeskemaet. Resultatet af profilanalysen må derfor aldrig betragtes eller bruges som et eksakt, færdigt billede af personen, men derimod som grundlag for en dialog til en fælles udforskning og afklaring.

 

4. 4MAT profilernes særlige værdi ligger i anvendeligheden som et værktøj til indsigt og forståelse i relation til læring og kommunikation.

 

 

Etiske principper

 

1. En person, der anmodes om/opfordres til at udfylde en eller flere 4MAT profilanalyser, skal før udfyldelse af skemaet oplyses om formålet og forventet brug af resultatet.

 

2. Det skal endvidere oplyses at deltagelse sker på frivillig basis. Det vil sige, at det til enhver tid står den enkelte, der anmodes om/opfordres til at udfylde en eller flere 4MAT profilanalyser, frit for at deltage eller ej. På samme måde gælder det, at en person, der først har givet samtykke og påbegyndt sessionen på et hvilket som helst tidspunkt i processen stadig kan vælge at forlade sessionen igen.

 

3. Det opnåede 4MAT profilresultat er deltagerens (den der udfylder profilanalysen) ejendom, uanset hvem der har betalt for det.

 

4. 4MAT profilresultatet kan under ingen omstændigheder holdes tilbage fra den person der har udfyldt profilanalyserne.

 

5. 4MAT profilresultatet kan kun bruges inden for de med personen aftalte rammer.

 

6. 4MAT Masteren skal videregive en persons 4MAT profilresultat på en sådan måde, at personen får en grundlæggende forståelse for 4MAT, de fire læringsstile, hjernehalvdelspræferencer, handling/iagttagelse samt den kombination heraf, der udgør personens indikerede type. Ved denne videregivelse/samtale skal der være mulighed for dialog.

 

 

4MAT Trainer - ansvar og personlig tilgang

Ud over at leve op til 4MAT Group Danmarks grundlæggende etiske regelsæt, har enhver 4MAT Trainer et stort ansvar i forhold til at undervise, coache og sparre i situationer, hvor personfølsomme oplysninger er en del af dialoggrundlaget.

 

Det er en stor opgave og balancegang at formidle 4MAT metodens form og indhold på en klar og veldefineret måde, og samtidig kunne håndtere en nuanceret og åben tilgang til typer, læringsstile og hjernehalvdelspræferencer. 

 

Derfor har vi i tillæg til vores grundlægende etiske regelsæt defineret grundlæggende (ikke udtømmende) retningslinier for det ansvar, der påhviler enhver 4MAT Trainer i forbindelse med undervisning, sparring eller coaching i 4MAT regi.

 

 

09.2010 MTD Forside


Facebook LinkedIn Nyhedsbrev